تبلیغات
انسان و زندگی - مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

سه شنبه 8 بهمن 1392 02:02 ب.ظنویسنده : حسین رضایی

 
مهارت های زندگی

هر كس كه هنر خوب زندگی كردن را بداند، می‌تواند ضمن تأثیر گذاری مثبت بر دیگران، پذیرش بهتری نیز داشته باشد. با یك نگاه سطحی به اطرافیان به خوبی در می‌یابیم كه بعضی از افراد همچون شناگرانی هستند كه تنها تلاش می كنند تا غرق نشوند و عده دیگری هستند در عین حال كه شنا می‌كنند به اطراف خود مسلط بوده و حتی بازی و تفریح نیز می‌كنند، بعضی از افراد هنگام رانندگی تنها و تنها به روبرو خیره گشته و از اطراف خود غافل هستند امّا عده‌ای ضمن رانندگی نه تنها به تمامی جوانب تسلط دارند به همراه استماع آهنگ پخش اتومبیل خود، با تلفن همراه هم صحبت نموده و حتی توأمان با آشنای كنار خیابان نیز از طریق ایما و اشاره احوال‌پرسی می‌نمایند. برخی كار را توأم با تفریح انجام می‌دهند و گروهی چنان تفریح می كنند كه گویا در حال كار كردن هستند. عده‌ای به راحتی تسلیم تقاضای دیگران می‌شوند، برخی قدرت تصمیم گیری قاطع و حتی در صورت نیاز قدرت «نه» گفتن را دارند. عده‌ای با كوچكترین محركی عصبانی شده و سریع از كوره در می‌روند و برخی نیز با شدیدترین برخوردها و مخرب‌ترین ترفندها، آرامش خود را حفظ می‌نمایند. عده‌ای زندگی می‌كنند به دلیل اینكه نفس می‌كشند و گروهی تلاش می‌كنند تا به عالی‌ترین مقام یعنی قرب الهی برسند. بخش بزرگی از این تفاوتهای رفتاری به تجهیز انسانها و یا عدم تجهیز آنها به مهارتهای اساسی زندگی برمی‌گردد، آنانی كه به این مهارتها آگاهی داشته باشند در درون اجتماع كاركردهای مطلوب‌تری خواهند داشت. از دیدگاه روانشناسان افرادی كه به نحو بسیار شایسته و مقبول با دیگران تعامل داشته باشند و در محیط پیرامون خود به گونه‌ای رفتار نمایند كه ضمن حفظ آرامش خود و بروز توانمندیها، مورد پسند اجتماع نیز واقع شوند آنانی هستند كه از كاركرد مطلوب برخوردار هستند. روانشناسان انسان‌گرایی چون: مازلو، یونگ، فرانكل، آدلر، راجرز در خصوص افراد برخوردار از كاركرد مطلوب چنین نظراتی دارند:

اینان كسانی هستند كه:

<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->توانایی برقراری روابط سالم و صمیمانه با دیگران را دارند.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->به قدری توانا هستند كه می‌توانند زندگی فردی خود را به صورت هوشیارانه مهار نمایند.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->نقاط قوت و ضعف خود را به خوبی می‌شناسند و ادراك خوبی از خود و محیط اطراف دارند.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->قدرت سازگاری بهتری دارند و در عین حال در برابر دیگران بردبار هستند.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->ضمن اینكه تلاش می‌كنند از تنش‌ها دور باشند از طریق روشهای اصولی به دنبال هدفهای مثبت هستند.

      

       برای اینكه بتوان از كاركرد مطلوبی برخوردار شد نیاز است با بسیاری از افرادی كه روزانه برخورد مختصری با آنان می‌شود، به شیوه‌های مناسبی تعامل ایجاد كرد. و در همین حال در رابطه با افرادی كه ارتباطات منظم‌تری فی ما بین‌ِ آنهاحاكم است لازم است یك زمینة مشاركتی مناسب‌تری در فعالیتهای اجتماعی پدید آورد و افزون بر آنها، ضروری است با عدة قلیلی از افراد كه در مركزی‌ترین نقاط دایره زندگی حضور دارند. رابطه‌ای ویژه و عاطفی نزدیكی برقرار كرد كه از دیدگاه كمال گرایی، ایجاد روابط بهینه از ویژگیهای اصلی كاركرد آرمانی است و ایجاد چنین روابط مطلوبی و تأثیروتاثر مفیدی میسور نخواهد بود مگر اینكه افراد با دانش مهارتهای اساسی زندگی آشنا بوده و یا اینكه در آموزش آنها تلاش نمایند.

 

         به طور كلی مهارتهای زندگی، مهارتهایی هستند كه برای افزایش تواناییهای روانی و اجتماعی افراد، آموزش داده می‌شوند و فرد را قادر می‌سازند تا به صورت مؤثر و كارآمد با مشكلات و مسائل زندگی روبرو شود و در تعامل با محیط پیرامون كاركرد مطلوبی داشته باشد. این نوع مهارتها در واقع مهارتهای شخصی، خانوادگی و اجتماعی هستند كه شایسته است همه آحاد یك جامعه آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در خصوص زندگی فردی و در تعامل با انسانهای دیگر به صورت شایسته و مطمئن عمل نمایند.

 

       عدم آشنایی و مجهّز نبودن فرد به مهارتهای زندگی، یكی از مهمترین مسائلی است كه باعث می‌شود تا یك فرد نتواند آنچنان كه لازم است با محیط پیرامون خود تعامل مناسبی داشته باشد و در عین حال در حل مشكلات فردی و درونی خود به خوبی عمل ننماید و به عبارتی دیگر نتواند طوری رفتار نماید كه هم مورد پذیرش و محبوبیت دیگران واقع شود و هم اثر گذاری قابل قبولی داشته باشد. به عنوان مثال در هفت سال دوم زندگی یك انسان، یك سلسله تغییرات قابل توجهی در جسم و روان او پدیدار می‌شود و در عین حال وارد یك محیط اجتماعی گسترده‌تری به نام مدرسه می‌شود در این شرایط خاص و متفاوت از گذشته، نگرش نوجوان به خود و محیط اطراف دگرگون می‌شود و با ورود به مدرسه، گسترة زندگی و تعامل او با افراد زیادتر می‌شود و به همین ترتیب در تمام مراحل رشدی و در طول زندگی یك انسان در موقعیتها و شرایط مختلفی قرار می‌گیرد و یا تغییرات قابل توجهی در جسم و روان و اندیشة او بوجود می‌آید فلذا نیاز است فرد با آموزش مهارتهای خاصی چه از ابعاد شخصی و چه از ابعاد اجتماعی، ضمن اینكه در محیط كاری، خانوادگی و یا اجتماعی توانایی حل مشكلات و تأثیر و تأثر سالم داشته باشد، به این احساس رضایت بخش نیز برسد كه در كنار اثرگذاری مثبت خود به دیگران، می‌تواند از جانب دیگران پذیرش بهتری نیز داشته باشد.

 

        كاملاً روشن است بسیاری از مشكلات امروزی جامعه، از عدم آشنایی افراد از چگونگی زندگی كردن مؤثر، سرچشمه می‌گیرد. گروهی از افراد در حل مسائل فردی خود ناتوان هستند، گروهی در تعامل صحیح با اعضاء خانواده مشكل دارند، افرادی هستند كه در محیط اجتماعی پیرامون خود در تعامل با افراد ناتوان هستند و در ایفای نقش‌های محوّل و محقّق خود ضعیف عمل می‌نمایند و كسانی نیز یافت می‌شوند كه در اكثر زمینه‌ها با بحران روبرو هستند. فلذا بایستی به این گونه افراد كمك كرد تا با كسب مهارتهای اساسی زندگی به شكلی مؤثر در جامعه حضور پیدا كنند.

 

        من حیث المجموع، افرادی كه بخواهند چه در بخش خصوصی، چه در بخش اجتماعی، چه در بخش كاری و چه در محیط خانوادگی اثرگذاری و پذیرش بهتری داشته باشد، شایسته است در چهار بخش اساسی زیر مهارتهایی را داشته باشند:

بخش اول: مهارتهای شخصی _ مهارتهای شخصی به آن دسته از مهارتها اطلاق می‌شود كه اگر فرد به آن مهارتها مسلح شود در زندگی فردی خویش، موفق عمل خواهد نمود، در غیر اینصورت در حل مسائل فردی خویش عاجز بوده و دچار مشكلاتی خواهد شد. از جملة این مهارتها می‌توان از عنوان زیر نام برد:

 

تفكّر خلّاق، حل مسئله، قدرت تصمیم گیری، قدرت بیان، قدرت «نه» گفتن در تقاضاهای نابجا، شناخت اهداف خود، آموختن واقعیت‌ها، شناسایی استرس و ....

 

بخش دوم: مهارتهای خانوادگی _ این نوع مهارتها مربوط به كیان خانواه بوده و در پایداری بنیان خانواده و تحكیم و تعمیق علقه‌های درون خانوادگی نقش اساسی دارند و هر اندازه اعضاء خانواده به این گونه مهارتها آشناتر باشند به همان میزان زندگی پویایی خواهند داشت و در صورت عدم آشنایی اعضاء خانواده به این مهارتها، پایه‌های زندگی متزلزل شده وعواقب خطرناكی همچون؛ درگیریهای خانوادگی، تشنجات، از هم پاشیدگی خانواده، طلاق، فرار فرزندان از خانه و ... را به دنبال خواهد داشت، از جملة این مهارتها عبارتند از: چگونگی رفتار با فرزندان، چگونگی رفتار با والدین، شیوه‌های همسرداری، تنظیم روابط بین فرزندان، پذیرش فرزندان، شناخت سطح درك و میزان فهم فرزندان، جهت دهی مثبت به احساسات و گرایشات فرزندان، آیین فرزندپروری، رفاقت با اعضاء خانواده و...

بخش سوم: مهارتهای اجتماعی _ این نوع مهارتها فنونی هستند كه افراد جامعه در تعامل با یكدیگر و با استفاده از آنها، زندگی گروهی بهتری را به دست می‌آورند و هر فردی حوزة تعامل خود با دیگران را مشخص نموده و در چارچوب قواعد اجتماعی تأثیر دارد. هر چه قدر افراد یك جامعه به این گونه مهارتها تجهیز شوند و نقش های خود را به خوبی ایفا نمایند به همان اندازه جامعه ای با ثبات و پویا خواهند داشت و بر عكس عدم آشنایی اعضاء جامعه به این مهارتها ، آن جامعه در مسیر انحطاط و فروپاشی پیش خواهد رفت و یا به یك جامعة سرد و بی روح تبدیل خواهد شد . از جمله این مهارتها می توان به عناوین زیر اشاره نمود :

توانایی برقراری ارتباط اجتماعی و بین فردی ، همدلی و همنوایی ، آیین دوست یابی ، چگونگی نگهداری یك دوست خوب ، آداب معاشرت ، وظیفه شناسی ، رعایت حقوق دیگران ، آداب سخن گفتن ، آشنایی با ارتباطات غیر كلامی ( زبان بدن ) ، آشنایی به رفتارها ( انفعالی ، پرخاشگرانه ، قاطعانه ) ، شناخت ویژگیهای یك دوست خوب ، شیوه های مقابله با خشونت ، مهارت مذاكره كردن ، چگونگی بیان خواسته ها و شناخت توقعات ، سلام كردن ، لبخند زدن ، عذرخواهی كردن و...

 

بخش چهارم : مهارتهای روابط شغلی _  این نوع مهارتها باعث می شوند تا فرد در محیط كاری خود ، به شكل مؤثر و كارآمد ظاهر شده و با استفاده از توان خود و شناخت موقعیت شغلی همكاران ، در انجام وظایف به نحو احسن ظاهر شود و با رعایت حریم دیگران و شناخت ظرفیت و توانایی آنان در جهت اهداف شغلی محیط كار ، گام بردارد و در این خصوص هر چه قدر فرد با مهارتهای بیشتری آشنا باشد به همان میزان در امور شغلی و روابط درون سازمانی خود، موفق تر خواهد بود كه در این زمینه می توان به مهارتهای زیر اشاره نمود:

شیوة تعامل با همكاران ، شیوة برخورد با زیر دستان ، شیوة برخورد با فرا دستان ، آشنایی به فرهنگ پذیرفته شدة همكاران ، درك طبقه اجتماعی همكاران ، درك اینكه ظرفیت و تیپ شخصیتی همكاران به یك شكل نیست ، آشنایی به ضوابط اداری ، شناخت جایگاه اجتماعی همكاران و ...

بطور كلی یك فرد زمانی به بیشترین سطح رضایتمندی می رسد كه در چهار بخش مذكور مهارتهای لازم را كسب نماید تا به این احساس لذّت بخش برسد كه در اثر گذاری بر دیگران و پذیرش از سوی دیگران ، توانا بوده است .

 

منبع :

ساپینگتون ، اَندرو اِ . بهداشت روانی ( ترجمة حسین شاهی برواتی ) 1384 .


آخرین ویرایش: - -

 
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:00 ق.ظ

You said it adequately..
can you buy viagra at walgreens buy viagra mastercard buy viagra alternative how to get viagra prescription online buy canada viagra where to buy viagra in malaysia buying viagra online australia viagra professional buy viagra at walmart where to purchase viagra
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:35 ق.ظ

Incredible a good deal of great knowledge.
cialis 10 doctissimo cialis generic tadalafil buy cuanto cuesta cialis yaho cialis super kamagra cialis herbs cialis generic availability cialis alternative interactions for cialis cialis 100 mg 30 tablet usa cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:25 ب.ظ

Fantastic info. Many thanks!
enter site very cheap cialis cialis generic tadalafil buy price cialis best precios de cialis generico cialis tablets cialis 20mg buy generic cialis cialis soft tabs for sale cialis generique 5 mg generic cialis levitra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:52 ق.ظ

Amazing facts. Thank you.
buy viagra safely online online viagra uk viagra uk online cheap sildenafil tablets online pharmacy levitra where to buy viagra uk buy viagra with no prescription where to buy cheap viagra buy viagra mexico how do you buy viagra
جمعه 17 فروردین 1397 11:32 ب.ظ

Wow lots of wonderful advice!
cialis side effects non 5 mg cialis generici il cialis quanto costa cialis canada pastillas cialis y alcoho 200 cialis coupon where to buy cialis in ontario cialis for sale cialis professional yohimbe the best site cialis tablets
جمعه 3 فروردین 1397 09:33 ب.ظ

Info clearly considered.!
cialis reviews cialis purchasing cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg buy cialis prezzo al pubblico sublingual cialis online cialis generico in farmacia cialis coupons buying brand cialis online cialis in sconto
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:08 ق.ظ

Regards. Awesome information!
cialis arginine interactio cialis soft tabs for sale cialis 5 mg para diabeticos prices for cialis 50mg india cialis 100mg cost cialis patentablauf in deutschland american pharmacy cialis cialis ahumada cialis tadalafil cost of cialis per pill
پنجشنبه 1 تیر 1396 01:26 ب.ظ
I'm very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not
the accidental misinformation that's at the other
blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.
دوشنبه 1 خرداد 1396 08:38 ب.ظ
Having read this I believed it was rather informative.
I appreciate you taking the time and effort to
put this information together. I once again find myself spending way too much
time both reading and posting comments. But
so what, it was still worthwhile!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر